ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ลงนามด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
    สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฮาลาล พัฒนาการวิจัย และกิจกรรมการบริการด้านโลจิสติกส์ฮาลาล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฮาลาล ร่วมพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมการบริการด้านโลจิสติกส์ฮาลาล และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ฮาลาล โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และประธานโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) นายสมชาย บรรลือเสนอาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) รศ. ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ร่วมลงนาม ซึ่งมีผู้แขกผู้เกียรติ บุคลากร และสื่อมวลชน เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านเพจ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Halal Institute – PSU เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่บัณฑิตที่จบใหม่ เพิ่มทักษะความรู้แก่ผู้ทำงาน ส่งเสริมให้ระบบโลจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมที่จะนำสินค้าฮาลาลของประเทศไทยไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อที่สร้างรายได้ให้ประเทศในอนาคตรศ. ดร.จุฑามาส ศตสุข กล่าว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลก เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้าอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก จำเป็นต้องอาศัยเทคนิค และระบบการจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistics Management) และจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดฮาลาลอีกเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาโดยตลอดผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล การฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ บุคลากร และอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาของทั้งสองหน่วยงาน และการพัฒนาบุคคลกรด้านโลจิสติกส์ฮาลาลของประเทศต่อไป โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่จัดทำหลักสูตรด้านการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์มาอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนแล้วอย่างมากมาย ปัจจุบันก็มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก และมีเครือข่ายผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมฮาลาลในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตร รูปแบบ Non-degree หลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตรับชมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการย้อนหลังที่ : https://fb.watch/8-oMgkv9NL/