ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ภายใต้อัตลักษณ์ “I-WiSe: Integrity, Wisdom, and Social engagement”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดแนวทาง 5H ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้อัตลักษณ์ “Integrity Wisdom Social engagement” รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันต่างจากอดีตอย่างมาก โดยการพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันต้องพัฒนาตามความต้องการของสังคมและผู้เรียนมากขึ้น ต้องเน้นที่ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะให้ชัดขึ้น ตลอดจนต้องเข้าใจศักยภาพของผู้เรียนแบบองค์รวม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการศึกษาภายใต้นโยบาย Education Transformation มีการปรับเปลี่ยนทั้งหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ร้อยละ 80-90 ของมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ใช้แนวคิด outcome based ในการออกแบบหลักสูตร และในปี 2565 ทุกหลักสูตรจะมีการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ outcome based และมีการกำหนดในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ต้องมี 1 ชุดวิชาที่กำหนดสมรรถนะชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หรือ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น หลักสูตร Data Science ที่บูรณาการร่วมกันของ 5 วิทยาเขต และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น สหกิจศึกษา หรือการเรียนแบบ CWIEด้านการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนมากขึ้น โดยขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รู้จักกันในนาม PSU-TPSF ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับมาตรฐานของอังกฤษ (UK-PSF) มีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าไปเรียนรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอนขณะที่การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมีการกำหนดสมรรถนะนักศึกษาอย่างชัดเจน หรือเรียกว่า PSU student competency เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ 5H ได้แก่ Head, Heart, Hand, Habits และ Health และยังดำเนินการสร้างเครื่องมือพัฒนาวัดสมรรถนะ ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น