ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ อจชล. และภาคีสถาบันการศึกษา ลงนามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) และ 16 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ลงนามข้อตกลงทางวิชาการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64    การลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยให้ครบทุกมิติของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) ในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.) จึงได้จัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 16 สถาบันที่มีการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอชื่อ อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง มีบทบาทสำคัญในทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล อีกทั้งยังร่วมเป็นอนุกรรมการ อจชล. และเป็นคณะทำงานด้านความมั่นคง คณะทำงานด้านกฎหมาย คณะทำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน และคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องของประเทศ