ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รางวัลแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ โครงการเวทีคุณภาพ ประจำปี 2564
    ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรางวัลแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ โครงการเวทีคุณภาพประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผลการคัดเลือก มีดังนี้

    เหรียญทอง เรื่องของเลือด ขาดเลือด ... ต้องเกื้อกูลกัน หน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเลือด กรณีการหมดอายุและภาวะขาดเลือด    เหรียญเงิน การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานบริหารคณะ “HUSO 5 Smarts” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    เหรียญทองแดง แอลกอฮอลล์เหลวฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตร วทท. สู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และ ระบบช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างยั่งยืน PSU Sustainable Emergency Care and Transfer System (PSU-SECATS) โดย ศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

    รางวัล Popular Vote มี 4 รางวัล ประกอบด้วย 1. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (One Month Challenge to Complete Work Manual) โดย สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี 2. Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 3. การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์ โดย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 4. นวัตกรรมแผลจำลอง โดย คณะพยาบาลศาสตร์    โครงการเวทีคุณภาพ เป็นการนำแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น การลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบ ความสำเร็จและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง โดยคัดเลือกแนวปฎิบัติ 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพ 

    รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 20,000 บาท รางวัลเหรียญเงิน 10,000 บาท รางวัลเหรียญทองแดง 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2,000 บาท รางวัล Popular Vote 3,000 บาท