ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online) "หลักสูตร การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1/65 อบรมวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง) (วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้) อบรมสดผ่านระบบออนไลน์ (Online) สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรม

ดูรายละเอียดหลักสูตร-ค่าลงทะเบียน และสมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th

    โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Word ในระดับเบื้องต้น ที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันในสำนักงาน เริ่มตั้งแต่การสร้างเอกสารใหม่ การตั้งค่าหน้ากระดาษให้เหมาะสม การพิมพ์และการแก้ไขข้อความ การบันทึกเอกสาร การจัดรูปแบบตัวอักษรและย่อหน้า การแทรกวัตถุประเภทต่าง ๆ เช่น รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ ข้อความศิลป์ ตาราง รวมถึงการใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เลขหน้า ลายน้ำ และการตั้งค่าการพิมพ์ออกกระดาษ โดยจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อม Workshop การประยุกต์ใช้สำหรับงานสำนักงาน รวมถึงเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่เคยใช้งาน Microsoft Word มาบ้างเล็กน้อย
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Word อย่างถูกต้อง

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115)

ข้อมูลบริการอบรมคอมพิวเตอร์ https://ac-service.cc.psu.ac.th

  • สำนักฯ มีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ (In-house Training) มีทั้งแบบ On-site* และ Online Training สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน
  • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้
[*รูปแบบ On-site ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T]

** หมายเหตุ : รายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม