ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาความยั่งยืนของอาเซียน ต้องร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งความรู้ เน้นพัฒนาจากภายใน สร้างกลไกรับมือการคุกคามจากภายนอก
    ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ให้เกียรติปาฐกถาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 8 จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมได้ทางเพจ PSUConnext    ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้กล่าวถึง พันเอกพิเศษ ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านแรก และ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้ง "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรืออาเซียน ว่า พันเอกพิเศษ ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้รับการยกย่องจากเวทีโลกในฐานะผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยแม้บทบาทความสำเร็จของท่านจะเป็นเรื่องในอดีต แต่ก็เป็นบทเรียนที่ดีเมื่อเราต้องจัดการกับปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งก็มาจากแหล่งที่มาที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือปัญหาความขัดแย้งและการแสวงหาอำนาจที่เกิด และการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค การโน้มน้าวให้ทั้งภูมิภาคยืนหยัดร่วมมือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ สังคม วัฒนธรรม โดยการก่อตั้งประชาคมอาเซียนคือหนึ่งในการแก้ปัญหานั้น    ปัจจุบันสังคมโลกมีหลายเรื่องที่ต้องใช้วิธีการจัดการที่ต่างจากเดิม เช่นการใช้การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง พัฒนาบริการสาธารณะ การดูแลสุขภาพ และเพิ่มโอกาส ทางการศึกษา เพราะเราไม่สามารถใช้วิธีการแบบเก่าที่เน้นพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติได้อีกต่อไป เพราะการเร่งใช้ทรัพยากรที่ดึงมาจากพื้นดิน อากาศ และน้ำอย่างไม่ระมัดระวัง จะส่งผลเสียอย่างมากกับสภาวะแวดล้อมของโลก เราไม่สามารถพึ่งพาการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากการผลิตโดยการจำกัดค่าจ้างแรงงานเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และต้องยอมให้ค่าจ้างขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน เสริมด้วยการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มากขึ้น และที่สำคัญคือเราไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งในปัจจุบันระหว่างมหาอำนาจในรูปแบบเดิมๆ แต่ต้องช่วยกันหารูปแบบการทูตแบบใหม่โดยใช้บทบาทที่เราเชี่ยวชาญในการหาวิธีแก้ปัญหาการประนีประนอม