"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. พิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม "แหล่งเรียนรู้-วิจัย-อนุรักษ์บนคาบสมุทรไทย"
    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ รางวัลชมเชยจากการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น (Museum Thailand Awards 2021) และได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564 (The Best Museum for Community Awards 2021)

    สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเข้ารับรางวัล "พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564" โดยในปีนี้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยจากการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น (Museum Thailand Awards 2021) และได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564 (The Best Museum for Community Awards 2021) ภายใต้แนวความคิด “Reimage Relearn Reinvent : เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

    โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปิดให้เข้าชมในส่วนนิทรรศการชั่วคราว แต่ยังเป็นส่วนเชื่อมต่อข้อมูลทางด้านวิชาการและสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้เข้าถึงธรรมชาติวิทยาได้ง่ายขึ้นในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ Virtual Museum, Youtube Channel, Motion graphics, Interactive Website และ Infographics ต่างๆ ที่สื่อออกมาให้เข้าใจง่ายและทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาได้มากขึ้น