ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. คว้ารางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม และ 2 รางวัล กีฬา ใน 1st Virtual IMT-GT Varsity Carnival
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ลำดับที่ 3 (3rd The best Artistic Performance) และได้รับรางวัลจาก สองประเภทกีฬา คือ 3rd Category of Push-Up ประเภทหญิง โดย นางสาวสุภาวดี หมื่นสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ 5th Category of Juggling ประเภทหญิง โดย นางสาวมณีรัตน์ ธรรมโร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโครงการ “IMT-GT Varsity Carnival” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 โดย Universitas Syiah Kuala เมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่เยาวชนสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน    การแสดงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบการนำเสนอ และ ควบคุมการฝึกซ้อม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านกีฬา คัดเลือกนักกีฬา และควบคุมการฝึกซ้อมโดย ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    โครงการ IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539 โดยมี Universiti Utara Malaysia และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมก่อตั้ง เป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ที่จัดขึ้นทุกปี  มีผู้เข้าร่วมจาก 12 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยมีกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาวิชาการ และเป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพที่ดีของผู้เข้าร่วมงานและต่อยอดให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสมาชิกในด้านอื่นๆ