ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการจัดการด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและองค์ความรู้ ตามกรอบแนวทาง SDGs ของสหประชาชาติ โดยเน้น 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ ทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศบนบก ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    ซึ่งดำเนินการเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในภาคใต้ และส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปสามารถติดตามเรื่องราว SDGs@PSU ได้ที่
Website >> https://www.psu.ac.th/?page=sdgs
Facebook Fanpage >> https://www.facebook.com/psuconnext
และ YouTube >> https://1th.me/05stx

#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #PSU #PSUconnext #PSUsupportstheSDGs #SDGs 
#SustainableDevelopmentGoals