ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นวันที่ 7 ธ.ค. 64
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในบางจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ยังไม่คลี่คลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อ และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการเปิดสถาบันการการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อม ในการจัดให้ นักศึกษา และบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดสก่อน (ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นทางด้านการแพทย์และสุขภาพ) ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัคซีนให้นักศึกษา และจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาให้ครบโดสก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งกำหนดการรายละเอียดจะได้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

    มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตร รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสานและเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 จึงเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) มีทั้งการเรียน on line การเรียน on site เพื่อฝึกทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็น และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา

    ในกรณีที่วิทยาเขตไม่สามารถดำเนินการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณากำหนดวันให้เหมาะสมตามสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละวิทยาเขต

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSU14102564.pdf