ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมผลักดันกลุ่มโรงแรมเวลเนสอันดามันและอ่าวไทย 111 แห่ง หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสโลก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ผลักดันกลุ่มโรงแรมเวลเนสอันดามันและอ่าวไทย 111 แห่ง ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพรุ่นแรก พร้อมสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสของโลก    เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพรุ่น (Wellness Hotel for Executive) ให้ผู้บริหารโรงแรมของกลุ่มจังหวัดอันดามันและอ่าวไทย จำนวน 120 คน โดยฝึกอบรมระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2564 รวมระยะเวลาการอบรม 130 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการอบรม 111 คน โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต, ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ, รศ. ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกฎบัตรสุขภาพ และ รศ. ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมมอบประกาศนียบัตร     รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพรุ่น 1 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรสุขภาพ สมาคมการผังเมืองไทย หน่วยงานภาคเครือข่าย และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการนำกลุ่มคณะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย และคณะเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งคณะการบริการและการท่องเที่ยว สนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายโรงแรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพหรือเวลเนสโฮเทล โดยการเปิดหลักสูตรการบริการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 มีผู้บริหารโรงแรมจากจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวน 120 แห่ง หลักสูตรนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพเป็นเวลา 130 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับเจ้าของโรงแรมและผู้บริหารโรงแรมเท่านั้น โดยเนื้อหาจะเน้นการยกระดับสมรรถนะทั้ง up skill และ new skill ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และดิจิทัลเฮลท์ โดยคาดหวังให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถระดับสูง ในการบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพ สามารถใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กร ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดความยั่งยืนในระบบการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวสุขภาพระยะยาว ทั้งนี้ งบประมาณในการวิจัยระดับพื้นที่ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. โดยกิจกรรมต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรพัฒนาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการและพนักงานฝีมือระดับกลางถึงสูงให้มีสมรรถนะสูงสุดในการให้บริการนักท่องเที่ยวสุขภาพซึ่งคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี 2565    ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการ และการสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากคณะแพทย์แผนไทย คณะพยาบาล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B-healthy สุโขสปา วิสาหกิจชุมชนตำบลกะรน และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย กว่า 35 หน่วยงาน และมีผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต มาให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้อีกด้วย