ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาสถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2564 จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
    นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2564 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม แห่งประเทศไทย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยถึงผลการคัดเลือกโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม แห่งประเทศไทย ที่ได้ประกาศเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 และคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ THESIS OF THE YEAR ARCASIA

    โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับ 3 รางวัล จากผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคทักษิณ ได้แก่
    นายณัฐชนนท์ ณ พัทลุง ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากผลงานการออกแบบพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์มลายา เมืองยะลา เบตง
    นางสาววิภากรณ์ เส้งเล่า ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากผลงานการออกแบบ หอศิลป์ศิลปะสื่อผสม
    นางสาวนูรมุสลีมะห์ แวฮามะ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานการออกแบบ พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง