ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. David W.C. MacMillan กับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2021
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. David W.C. MacMillan นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน (The Royal Swedish Academic of Sciences) ได้ประกาศให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2021 จากผลงาน “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์แบบใหม่เพื่อสร้างโมเลกุล” (The Development of Asymmetric Organocatalysis) ร่วมกับ Prof. Dr. Benjamin List ชาวเยอรมัน ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้นักวิจัยสามารถใช้ปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ เพื่อสร้างโมเลกุลสำหรับผลิตวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคงทน เก็บพลังงานในแบตเตอรี่ หรือยับยั้งอาการของโรคได้


    Prof. Dr. David W. C. MacMillan เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีระดับโลก และได้เข้ารับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 - PACCON 2018) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเชิญมาเป็น Plenary Lecture เพื่อบรรยายในหัวข้อ “New photoredox reactions” ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ