ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมคอมพิวเตอร์ 7 หลักสูตร
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 7 หลักสูตร ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 อบรมในเวลาราชการ (อบรมวันจันทร์-วันศุกร์) แบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรายการหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้

เดือนตุลาคม 2564
1. เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/65
อบรม 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2. การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/65
อบรม 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

เดือนพฤศจิกายน 2564
1. เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/65
อบรม 2-3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2. การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1/65
อบรม 4-5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

3. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/65 
อบรม 11-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

4. การใช้ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รุ่นที่ 1/65
อบรม 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง)

5. การสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองโดยใช้ Google Site รุ่นที่ 1/65
อบรม 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

ดูรายละเอียดหลักสูตร ค่าลงทะเบียน และสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรรับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ
[หลักสูตรอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้]

สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการอบรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่เว็บไซต์ https://ac-service.cc.psu.ac.th
- สำนักฯ มีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน

- นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้

หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม