ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ จับมือ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ลงนาม สร้างหลักสูตร Double degree
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างหลักสูตร Double degree เพื่อผลิตบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พร้อมบูรณาการความรู้ทั้งสองสาขาวิชาเข้าด้วยกัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Double degree ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทั้งสองสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมลงนาม และมีหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64สำหรับการลงนาม MOU สร้างหลักสูตร Double degree ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีต่อนักศึกษาในอนาคต ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นปริญญาตรีใบที่สอง เช่นเดียวกับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นปริญญาตรีใบที่สอง     ทั้งนี้ ในอนาคตคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทั้งสองสาขาวิชา จะร่วมทำงานทางด้านวิชาการร่วมกัน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ อีกด้วย