ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ฯ ดันศักยภาพนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ พัฒนา “ไก่เบตง ทรัพ ม.อ.”
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “ธุรกิจไก่เบตง ม.อ." พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การทำธุรกิจจริง ยกระดับไก่เบตงสู่การทำธุรกิจเต็มรูปแบบ พร้อมเจาะตลาดออนไลน์และออฟไลน์    อ.ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า คณะเริ่มดำเนินโครงการธุรกิจไก่เบตง ม.อ. ตั้งแต่ต้นปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การทำธุรกิจจริง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจต่อการทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา ซึ่งไก่เบตงเป็นสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เศรษฐกิจของภาคใต้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ เนื้อมีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเป็นสัตว์ที่ทางสาขาวิชาทำการเพาะเลี้ยงและทำวิจัยอยู่แล้ว จึงเลือกไก่เบตงให้นักศึกษาเข้ามาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนทุนจากคณะ    การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีอาจารย์ประจำสาขาคอยสอนนักศึกษา ตั้งแต่เรื่องมาตรฐานฟาร์ม สุขลักษณะ การป้องกันโรค การเพาะพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การเลี้ยง การให้อาหาร การเตรียมโรงเรือน การผสมเทียม มีนักวิชาการช่วยดูแลฟาร์มและนักศึกษา รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรุ่นแรกตั้งแต่เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 11 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกนักศึกษารุ่นละประมาณ 6 เดือน    นอกจากนี้ ยังยกระดับไก่เบตงโดยแปรรูปเป็นข้าวมันไก่และเมนูต่างๆ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยมีสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้ามาช่วยนักศึกษาเรื่องการทำธุรกิจ และมีศิษย์เก่ามาสอนนักศึกษาทำข้าวมันไก่ และเมนูต่างๆ อาทิ ไก่สับ ไก่ผัดเผ็ด และอื่นๆ รวมทั้งยังจำหน่ายไก่สดทั้งที่เป็นตัวและแช่แข็ง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าใน ม.อ. และกลุ่มศิษย์เก่า ขายทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ และกลุ่ม PSU Bazaar