ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะพยาบาล ม.อ. ลงนาม NUS ร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) กับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore หรือ NUS โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ทีมบริหาร และตัวแทนประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 
   

    สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore หรือ NUS ในครั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ร่วม รวมทั้งดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนผลงานตีพิมพ์ อุปกรณ์ และข้อมูล จัดการประชุมและการปฎิบัติร่วมกัน ตลอดจนร่วมจัดทำโปรแกรมพิเศษระยะสั้นและการเยี่ยมชมอีกด้วย