ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รัฐมนตรี อว. เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ม.สงขลานครินทร์ มุ่งยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ (Excellence Center) และศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ดำเนินงานโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่    วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานภารกิจของศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ไปสู่ระดับสากลและจัดตั้งศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 90 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้     ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมี เป้าหมายในการให้บริการวิชาการแบบจุดเดียวเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ไปสู่ระดับสากล สร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีไทยและเวทีโลก ให้ความรู้และให้คำปรึกษากับวิสาหกิจชุมชน ด้านตลาด แหล่งทุน การบัญชี ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้วิสาหกิจใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบการวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกิจการในวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สสว. DEPA GISDA สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ฯลฯ    สนใจติดต่อขอรับบริการ ศูนย์ความเป็นเลิศ (center of excellence) สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ที่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-286972-7
อีเมล์ : excellence.psu@gmail.com
Page Facebook : Excellence Center PSU
Page Facebook : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม - OMS