ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“PSU Cheering 2021” พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความเป็นสงขลานครินทร์อย่างสร้างสรรค์
    องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Cheering 2021 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ และสร้างความเป็นสงขลานครินทร์อย่างสร้างสรรค์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมให้โอวาสแก่นักศึกษา โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ YouTube : PSU connext เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64
    

    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 PSU Cheering 2021 เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นฐานเกิดความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมไปถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์อันดีงามและเป็นความทรงจำของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย    นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาโครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Cheering ได้จัดขึ้นในรูปแบบปกติ แต่ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงไม่สามารถจัดงานได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมตามสถานการณ์ แต่ยังคงรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษา บนพื้นฐานความหลากหลายทางสังคม สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ต่อสถาบันอันทรงเกียรติ ผ่านการขับร้องบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยอย่างเต็มภาคภูมิภายในงานมีการเปิดคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงสถาบันโดยนักศึกษา ได้แก่ การแสดงจากชมรมผู้นำเชียร์ ในหัวข้อ “บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่ภาคภูมิใจ”, การขับร้องบทเพลงเขตรั้วสีบลู, การขับร้องบทเพลงมาร์ชสงขลานครินทร์, การขับร้องบทเพลงร่มศรีตรัง, การขับร้องบทเพลง ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี, การร้องเพลงมาร์ชสงขลานครินทร์ขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปี และคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ภาพฝันครั้งวันวานเมื่อฉันนั้นร้องเพลง” พร้อมเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่ยังนึกถึงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเข็มตราประจำมหาวิทยาลัยให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 และกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลแก่นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย