ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”     โดยยกย่องผู้อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น มอบรางวัลโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งกิจกรรมการบริจาคโลหิต ถ่ายทอดสด และนำชมภารกิจโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่าน Facebook : กองพัฒนานักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย

    ผู้ได้รับโล่รางวัลแพทย์ผู้อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประจำปี 2564 ได้แก่ นายแพทย์ชนนท์ กองกมล สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลบุคคลผู้อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ได้แก่ นางนฤมล สาและ แพทย์ประจำตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    นายแพทย์ชนนท์ กองกมล อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home-isolation ซึ่งเป็นการดูแลตัวเองจากที่บ้าน ในผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ และร่วมจัดตั้งระบบ Community isolation ,Factory accommodation เพื่อควบคุมโควิด-19 ในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลคอหงส์ อีกทั้งยังพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น สำหรับการคัดกรองและติดตามโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา และพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น online สำหรับการดูแล Home-isolation ที่ใช้เป็นส่วนกลางของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นหนึ่งในทีมวางแผนนโยบายการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช อุทิศตนเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นผู้บัญชาการโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยโรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 และโครงการนำร่องเพื่อบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Factory Sandbox) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นและได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2564 ด้านบริการ จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     นางนฤมล สาและ แพทย์ประจำตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบัน) และเป็นประธานกลุ่มและผู้ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐาน และพัฒนาแบบจำลองสำหรับผู้หญิงในการรับมือกับภัยพิบัติ การทำแผนที่เสี่ยงภัย การขนย้ายผู้ประสบภัย การเยียวยาจิตใจ การสร้างเครือข่ายชุมชน รวมทั้งเป็นผู้มีผลการปฎิบัติงานสาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนหนังสือนอกระบบ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 แก่ชาวบ้านในชุมชน    นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการ พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประวัติของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประวัติของคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้บริจาคที่ดินให้วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลแพทย์และบุคคลผู้อุทิศตน เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น