ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี มอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีกล่าวประกาศเกียรติคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ซึ่งมีบุคลากรดีเด่นของคณะ ส่วนงาน และผู้รับจ้างเหมาบริการของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 40 คน ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวรุศดา ณัฐภาสวิรตา, นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง, นายสมนึก แก้วมีศรี, นางชนนินาถ บุญรักษา และนางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง นางศิริพร ทองนวลจันทร์ และนายมูไฮมิน สุหลง

คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ. ดร.กุสุมา กูใหญ่ และนางยุพดี อุดมพงษ์

คณะวิทยาการอิสลาม จำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ. ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา, นางสาวนาชีมะห์ อาลี และนายรอกิ เจ๊ะเต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ. คีต์ตา อิสรั่น และนางสาวเทียนศิริ ทวีผลทรัพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ได้แก่ รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม, ผศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์, นายสมศักดิ์ บัวทิพย์, ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง, นายแขม ล่องนภา และนายสิรดนัย สุหลง

คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางนฤมล ทองหนัก และนางสาวลัดดา เพชรนวล

สำนักวิทยบริการ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวอมรพรรณ พัทโร, นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม และนางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายไพรัตน์ จีรเสถียร, นายณรงค์ฤทธิ์ บุตรมาตา, นายมานพ แซ่อ๋อง และนางสาวชลธิชา อนันทบริพงศ์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.นิปาตีเมาะ หะยีหามะ และนายอิสระ กูรง

กองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวโรสนานี แวหะยี, นายปิยะพล สุทธิพันธ์, นางสาวโชติกา รัตนโยธิน และนางสาวคูซามีย์ อุมะ

กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปริศนา ชัยดวง

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 คน ได้แก่ นายมูฮัมหมัด แวหามะ