ข่าวชาวสงขลานครินทร์

การตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
นักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ม.อ ทุกคน สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้

การตรวจสอบข้อมูล
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ตามวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด
เลือกเมนู "โครงการ #อว.ลดค่าเทอม"

สอบถามข้อมูล
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. Email: support@cc.psu.ac.th หมายเลขติดต่อ 0 7428 2072 หรือ 0 7428 2124

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ. Email: reg@psu.ac.th หมายเลขติดต่อ งานทะเบียนการศึกษา: 0 7428 9260-4

กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน สำนักงานอธิการบดี ม.อ. หมายเลขติดต่อ 0 7428 2069

รายละเอียดการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษา ม.อ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล https://info.psu.ac.th