ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม ดั่งปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาและปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ ยึดพระราชปณิธานของพระบิดา "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
    

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลาการให้เป็นคนดี โดยยึดพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และเป็นสิ่งที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี    มหาวิทยาลัยมีการกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาว่านักศึกษา ม.อ. จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยกำหนดกลไกในการส่งเสริม พัฒนา และเกื้อหนุนให้นักศึกษาเป็นคนดี 2 ประการด้วยกัน

1. กำหนดหลักสูตรผ่านรายวิชา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทุกคณะจะต้องจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยให้นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ทำความสะอาด ปรับปรุงทาสี จัดทำห้องสมุด บูรณะ พัฒนาวัด มัสยิด โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ เป็นต้น ตามบริบทของแต่ละคณะ2. กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยชั้นปีที่ 1 เน้นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่ต่างจากชีวิตในระดับมัธยม ชั้นปีที่ 2 เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน ชั้นปีที่ 3 เน้นกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่กว้างขึ้น เช่น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และชั้นปีที่ 4 เน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบทรานสคริปกิจกรรม

    และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดแคลนโลหิตที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้ร่วมกับ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะย่างเข้าสู่ 55 ปี ในปี 2565 เพื่อช่วยกันระดมการบริจาคโลหิตให้ได้ 55 แสนซีซี ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจและร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้ามาแต่ละรุ่นประมาณ 10,000 คน ผลิตบัณฑิตออกไปประมาณ 30 คณะในหลายๆ สาขา สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่างๆ มากมาย ซึ่งบางวิชาชีพมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงพยายามปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ การสร้างคนดีให้แก่สังคมมีพื้นฐานตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และมหาวิทยาลัย การเป็นคนดีจะทำให้ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่สิ่งสำคัญนั่นคือคนดีจะต้องไม่เปลี่ยน และมหาวิทยาลัยจะต้องไม่เปลี่ยนจุดยืนในการสร้างคนดีให้กับสังคม