ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตอาสา รุ่นที่ 16 หลังเรียนรู้การพัฒนาชุมชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร แก่บัณฑิตอาสา รุ่นที่ 16 หลังได้สานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เรียนรู้ และสร้างความสามารถในการวิจัย พัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ในชุมชน    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสา ร่วมรับฟังการรายงานการดำเนินงานของบัณฑิตออนไลน์ ในประเด็นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เด็กและผู้สูงอายุ เพื่อสานต่อโครงการพัฒนาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    โดยมีบัณฑิตอาสารุ่นที่ 16 ที่อยู่ตลอดโครงการ จำนวน 10 คน ปฏิบัติงานในชุมชนต่างๆ 10 พื้นที่ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยใช้ฐานการปฏิบัติงาน ของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

  1. นางสาวสุดารัตน์ ไมหมาด โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  2. นางสาวขวัญใจ บุญเนียม โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานระดับประถมวัยบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. นางสาวมนัญญา สุขแก้ว โครงการส่งเสริมเยาวชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจรจากโรงเรียนสู่ชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. นางสาวทัตชญา เจริญพันธุ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  5. นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณณี โครงการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  6. นางสาวอารียา ตาหมาด โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  7. นางสาวนูรีหล๊ะ ดอเลาะ โครงการศึกษารูปแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  8. นายหารง หาแว โครงการพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  9. นางสาวมารีแย มะและ โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแม
  10. นายนิอิดรุส กูดาโตะมูลียอ โครงการ การพัฒนารูปแบบฉลากยาผู้สูงอายุกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


    โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีบัณฑิตอาสาจบไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 268 คน     จากโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ จำนวน 42 เครือข่าย เช่น กองสวัสดิการสังคม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนวัดเวียง ต.เมืองเวียง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงสระ อ.เมืองเวียง จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.