ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ม.อ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพฯ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 5 วิทยาเขต จำนวน 31 คน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน


 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วและได้ผลดีเนื่องจากคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เอาใจใส่ให้ความรู้ และนักศึกษาชาวกัมพูชาเป็นผู้มีสติปัญญาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา และได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ครอบครัว และ ตนเอง 

    อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ในไทย กัมพูชาและหลายประเทศในโลก ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาเล่าเรียนแม้จะผู้เรียนมีความตั้งใจดี แม้จะมีการคัดกรองและฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ยังต้องระมัดระวังเพราะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอการติดเชื้ออาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย 

    แต่ในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านบริหารการศึกษาและทรงเป็นครู ทรงเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอยากให้ทุกคนได้รับการศึกษา แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในเรื่องการสอน การดูแลที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เช่นการดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด 19 ซึ่งตัวเชื้อโรคก็ได้พัฒนาตัวเองทำให้รักษายากขึ้น  ส่วนตัวนักศึกษาเองก็ต้องดูแลตนเองให้มาก แม้ว่าบางคนจะอยากออกเรียนรู้ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ได้รู้เห็นสิ่งต่างๆ ให้มากขึ้น แต่ช่วงเวลานี้ควรงดเว้นไว้ก่อน และขอให้รอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างปลอดภัยได้ความรู้ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและนำความรู้กลับไปพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศกัมพูชา รวมทั้งร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้กับชาวกัมพูชาในรุ่นต่อๆ ไป

    ในช่วงท้ายของพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอให้นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ปลอดภัยจากโรคภัย และหากประสงค์สิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์ก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2564 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนชาวกัมพูชามาศึกษาต่อในประเทศไทย ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งหมด 148 คน ระดับปริญญาตรี 90 คน ปริญญาโท 55 คน ปริญญาเอก 3 คน สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 92 คน ปริญญาตรี 53 คน ปริญญาโท 39 คน และกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 32 คน ระดับปริญญาตรี 25 คน ปริญญาโท 9 คน ปริญญาเอก 2 คน