ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวฯ ม.อ. จับมือ ธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมความรู้นักศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการทำงานของธนาคาร เพื่อสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับสถาบันการศึกษาและการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคาร โดยมี รศ. ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.กรุงไทย ร่วมลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม IT Innovation บมจ.กรุงไทย เป็นพยาน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64    ธนาคารกรุงไทย เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศทางด้านการเงินและการธนาคารและเป็นผู้นำทางดิจิทัลตลอดจนการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน โดย ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้หารือร่วมกับ บมจ.กรุงไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงาน (ทั้งการรับเข้าฝึกงาน และโครงการสหกิจ) และ/หรือ จัดทำ Project ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ ภายใต้หน่วยงานหรือโครงการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในช่วงเวลาที่ตกลงกัน โดยมีการควบคุมดูแลจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อีกทั้ง การอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่นๆ โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพนักงานธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร    รศ. ดร.จุฑามาส ศตสุข กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ในภาคใต้ มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่นวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ สร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและด้านอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากันได้    ด้าน นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานภาคธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ผ่านการจัดโครงการ Krungthai Innovation and Digital Talent Resources โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ในสาขาวิชาด้าน IT หรือ Information Technology ผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนและการทำงาน

2. เพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยธนาคารได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถผ่านการจัดทำโครงการและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ทดลองและบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีประสบการณ์และความพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง