ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพโลกแห่งอันดามัน (The Andaman World Medical & Wellness Hub)
    เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบายสาธารณะ รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ ผศ. ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทีมอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมการต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีเปิดศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพโลกแห่งอันดามัน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) The Andaman World Medical & Wellness Hub ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการผลิตบุคลากร อบรม เพิ่มทักษะและให้บริการเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นที่น่ายินดีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกับบทบาทที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการในครั้งนี้