ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ชู 7 หัวข้อนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน STEM
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง IMT – GT UNINET กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

    กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากการบรรยายให้ความรู้จากเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM Education แล้ว นั่นคือการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย IMT – GT UNINET

โดยจะมีการนำเสนอภายใต้ 7 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning ได้แก่
- Sensor-based learning applications
- Internet of things (IOT) in education
- Artificial Intelligence (AI) in education
- Digital learning technology / ICT applications
- Online / e-learning / distance learning systems
- Computer-based learning and courseware technologies
- Educational digital games, simulations and animations
- AR, VR and virtual world
- Learning management systems (LMS)
- Mobile technology for teaching and learning
- MOOC, SPOC
- Smart classroom and learning environment
- Social media and learning network
- Digital innovations in education
- Digital learning materials
- Instructional design integrated with ICT

2. Pedagogical Modes and Applications of STEM Education 

3. Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy ได้แก่
- 21st Century skills
- Ethical and social justice issues (eg., access, equity)
- Soft skills (eg., communications, teamwork, etc.)
- Laboratory experiences (on-campus and remote)
- Lifelong learning / education
- Research training (undergraduate and graduate)
- Instructional kits for 21st century skills development

4. Curriculum Studies and Development Focused STEM Education ได้แก่
- Accreditation and quality assurance (QA)
- Assessment and evaluation
- Curriculum design and development
- Outcome-based education
- Education policy, leadership and administration
- Examination techniques
- High school initiatives and partnerships
- STEM for digital natives
- STEM for TVET
- Interdisciplinary curriculum development
- Educational kits

5. Industry linkages and partnerships

6. Interdisciplinary Curriculum Development

7. Other related topics to STEM education

    ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2564 กำหนดรับผลงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียด https://stem.psu.ac.th/schedule/ พร้อมได้ปรับลดค่าลงทะเบียน ดังนี้ https://stem.psu.ac.th/registration/

    รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ms. Chongchit Ratyot International Affairs Officer, PSU Tel: +66 81 598 8871, +66 7428 2253 E-mail: stem2021@g.psu.ac.th และ Website: https://stem.psu.ac.th