ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 5 ของไทย อันดับที่ 979 ของโลก ตามสมรรถนะทางวิชาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021

    URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่

- Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์

- Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด

- Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
- Article Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

- Citation Impact Total วิเคราะห์จากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล InCites และ Web of Science 

- International Collaboration วิเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลจากการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ