ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แห่งที่ 2 ใน ม.อ.ปัตตานี
    โรงพยาบาลปัตตานีขอใช้หอพัก 6 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลสนาม มาเปิดเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพศชาย และใช้หอพัก 7 เป็นศูนย์แยกกักในชุมชนเพศหญิง โดยทั้ง 2 หอพักสามารถรับผู้ติดเชื้อได้รวม 400 คน

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อนุญาตให้โรงพยาบาลปัตตานีใช้หอพัก 7 เป็น LQ  (Local Quarantine) หรือสถานกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 และปรับมาเป็น CI ( Community Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564  นั้น เนื่องจากจังหวัดปัตตานียังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 200 คน

    ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 256 โรงพยาบาลปัตตานี จึงขอใช้หอพัก 6 ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี ให้มาเป็น CI หรือศูนย์แยกกักในชุมชน ขนาด 200 เตียง สำหรับผู้ติดเชื้อเพศชาย และใช้หอพัก 7 เป็น CI  ศูนย์แยกกักในชุมชนขนาด 200 เตียง สำหรับผู้ติดเชื้อเพศหญิง โดยขอใช้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564