ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. จับมือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
    สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พัฒนางานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้


    
    วันที่ 13 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) และนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนางานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนสันติสุข การสร้างต้นแบบชุมชนสันติสุขในจังหวัดนราธิวาส การวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา ตลอดจนการบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ ระหว่างสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมี ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ผู้รับผิดชอบแผนงาน และนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส    รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาให้มีความชัดเจน เข้าถึง และบริการวิชาการให้แก่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่องที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังระหว่างสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานร่วมกันผ่านโครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อช่วยกันเสริมสร้างสังคมสันติสุขให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้