ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ บิ๊กซี ลงนามสนับสนุนโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่

    เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมในพิธี ในส่วนของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายจัดซื้อค้าปลีกขนาดเล็ก ร่วมในพิธี    ด้วยบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงมีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างจำกัดและเป็นทรัพยากรที่สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันกับความต้องการในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป