ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สนับสนุนแผนฟื้นฟู COVID-19 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการ ITTP-COVID19 Conference ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามแผนการฟื้นฟูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถานการณ์ COVID-19 โดยมหาวิทยาลัย ได้มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "Engineering and Natural Sciences” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากมายภายใต้งานประชุมวิชาการดังกล่าว    งานประชุมวิชาการนานาชาติ ITTP-COVID19 Conference ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบดำเนินงาน “International Teleconference on Technology and Policy for Supporting Implementation of COVID-19 Recovery Plan in Southeast Asia (ITTP-COVID19)” โดย ITTP-COVID19 ก่อตั้งจากที่ประชุม ASEAN University Leaders Meeting 2020 (online) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Platform สำหรับผู้นำทางการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหารทั้งงภาครัฐและเอกชน ร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อฟื้นฟูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถานการณ์ โดยจะกำหนดกิจกรรมภายใต้หัวข้อต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและวางแนวทางสู่การฟื้นฟูที่ยั่งยืนในอนาคต โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้  ITTP-COVID19 Platform ในหลากหลายรูปแบบ เช่น International Conference, Webinar, Competition เป็นต้น