ข่าวชาวสงขลานครินทร์

SCImago เลื่อนอันดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมของ ม.อ. สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยับอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยและความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนฐานข้อมูล Scopus ในระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2021 โดยอยู่ในอันดับ 5 ของไทย และอันดับ 717 ของโลก จากที่เคยอยู่ในอันดับ 6 ในปี 2563

    SCImago Institutions Ranking 2021 ยังจัดอันดับคะแนนการสร้างสรรค์นวัตกรรม Innovation Rank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในอันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 481 ของโลกจากที่เคยอยู่อันดับ 8 ในปี 2563 เช่นเดียวกับด้านการวิจัย Research Rank ที่ขึ้นจากอันดับ 7 ในปี 2563 มาเป็นอันดับ 6 ในปีนี้

    นอกจากนั้น เมื่อแยกเป็นรายสาขาวิชาพบว่า มีหลายสาขาที่มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย คือ

สาขา Agricultural and Biological Sciences อันดับ 3 ของไทย
สาขา Business, Management and Accounting อันดับ 3 ของไทย 
สาขา Dentistry อันดับ 3 ของไทย 
สาขา Physics and Astronomy อันดับ 3 ของไทย 
สาขา Psychology อันดับ 4 ของไทย

    ทั้งนี้ SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

ที่มา  : https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA