ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ เอกชน จัดทำระบบคัดกรองและแจ้งเตือน Phuket Sandbox เตรียมพร้อมเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสนับสนุน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน Smart City ด้าน Health Care Technology ด้านเทคโนโลยี 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมี รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด และ นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ Head of Enterprise Telecom Technology Product Department บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกันลงนามออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64    ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติและมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำระบบคัดกรองและแจ้งเตือนสำหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เมื่อครั้งการประชุมวันที่ 22 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เช่น จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต DEPA รวมถึงพันธมิตรในการต่อยอดประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และการสื่อสารยุคหน้า 5G อย่าง บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ที่ร่วมดำเนินการกับทางมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่การดำเนินการ Phuket Smart City ในปี 2559 จัดทำฐานกลางข้อมูลเมืองอัจฉริยะ smart tourism เป็นต้น และ บริษัท แอ็ดว๊านซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำกัดมหาชน พันธมิตรทางด้าน 5G ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการทดสอบทดสอบ 5G Use case ทั้งในเรื่อง Remote Car ควบคุมจาก กทม. มายังหาดใหญ่ และนำไปใช้งานในภาคการผลิตควบคุมเครื่องจักรผ่านโครงข่าย 5G ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา    นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล กล่าวว่า การร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย 5G ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับเรื่องของสุขภาพไปพร้อมกับความปลอดภัยของการคัดกรองต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ     นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทัช เทคโนโลยี ในการดำเนินโครงการ Phuket Smart City และ Smart Healthcare โดยการนำเอาศักยภาพและขีดความสามารถของเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนภูเก็ตให้เป็น Smart City และ Smart Healthcare    รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในครั้งนี้จะทำให้การดำเนินการโครงการ 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือนสำหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย หวังว่าการดำเนินโครงการฯ จะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน เกิดเครือข่ายการทำงานในการขับเคลื่อนและนำเทคโนโลยีแห่งยุคอย่างดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการสื่อสาร 5G มาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต