ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “The next step of Brainpower” โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในงานเสวนา “ทัศนะการพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่”




    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญร่วมงานเสวนา Brainpower Symposium “New Era, New Brainpower, New Skills: ทัศนะการพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่” ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-13.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook : สกสว.

    ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “The next step of Brainpower” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

    และยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

    การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนในสถาบันอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

    การเสวนาในหัวข้อ “New Era, New Brainpower, New Skills: ทัศนะการพัฒนากำลังคนเพื่อโลกยุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน กสว., ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

    การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤติกำลังคนไม่ตอบโจทย์ประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  ผู้บริหาร สกสว., ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เมธีวิจัยอาวุโส และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น, ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ เมธีวิจัยอาวุโส, ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  เมธีวิจัยอาวุโส และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

    และการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี อีกด้วย