ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผลประเมิน ITA ปี 2564 สงขลานครินทร์ ได้คะแนน 89.45 อยู่ในระดับ A
    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้แถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2564 โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้แถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนประเมิน ITA ปี 2564 เฉลี่ย 89.45 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A (ช่วงคะแนน 85 - 94.99) คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จำนวน 16.69 คะแนน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ บรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน ในปีนี้ จำนวน 83 สถาบัน    การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ITA ในปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 (สำนักงาน ปปท.เขต 9) จัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) (ITA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน และได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อย ตามเกณฑ์การประเมินของ ป.ป.ช. ในส่วนข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งได้มีการปรับช่องทางการติดต่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร สายตรงอธิการบดี สื่อสังคมออนไลน์  Q&A  และเรื่องร้องเรียน / ความคิดเห็น บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย    สำหรับการดำเนินการ ITA ในปีนี้ ถูกขับเคลื่อนเพื่อยกระดับหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล พัฒนาประสิทธิภาพสาธารณะต่อประชาชน ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ     กำหนดเป้าหมายให้ หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมรับการประเมินไม่น้อยกว่า 65% ต้องผ่านเกณฑ์และได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปีนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 8,300 หน่วยงาน ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้บริการภาครัฐ จำนวนผู้มีส่วนร่วมสูงสุดถึง 1,331,588 คน  โดยได้มีการปรับรูปแบบมาใช้ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ itas.nacc.go.th และมีการทดลองนำแอพพลิเคชั่น itas มาอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยประเมินจากการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการตรวจระดับแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)    สรุปผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 81.25 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 4,146 หน่วยงาน คิดเป็น 49.95% ผลการประเมินหน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแง่ความสะดวกและความเป็นธรรมในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

    ติดตามผลการประเมิน ITA 2021 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th