ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหารพบนักศึกษาหวังสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการแสดงออกความเป็นประชาธิปไตย โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64    ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่มาร่วมตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหา และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้มาพบนักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงตอบคำถามต่างๆ ที่นักศึกษาสงสัยให้ชัดเจนมากขึ้น ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความตั้งใจที่จะให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ

    ขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤตโควิด – 19 มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ แต่เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในอีกไม่นาน คาดว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ลดลง และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างทั่วถึง นักศึกษาจะสามารถเข้ามาอาศัยในหอพัก และเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติ

    “มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงวิฤตโควิด – 19 จะผ่านพ้นไปด้วยดี นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถเรียนต่อเนื่องได้หลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้ว มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังทุกปัญหาของนักศึกษา และพร้อมนำไปพัฒนาต่อไป”     สำหรับประเด็นคำถามมีทั้งด้านนโยบายมหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ นโยบายด้านสวัสดิการนักศึกษา และนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของนักศึกษา การพัฒนารูปแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและลดผลกระทบต่อนักศึกษา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาที่มีการเรียนภาคปฏิบัติ  การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564, แนวทางในการจัดสรรวัคซีนแก่นักศึกษา การจัดสรรทุนแก่การศึกษาที่ขาดแคลน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา แนวทางในการจัดการหอพักแก่นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2564  การช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการใช้อุปกรณ์การเรียนออนไลน์  ความสำคัญในการกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
    

    นอกจากนี้ ยังมีประเด็นคำถามด้านอื่นๆ อาทิ แนวทางในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาอย่างรวดเร็วกับสถานการณ์  นโยบายต่อการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา  แนวทางในการจัดการปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย และนโยบายในการให้บริการด้านการยืม-คืนหนังสือ โดยยกเว้นค่าบริการแก่นักศึกษา อีกด้วย