"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021"
    ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง IMT – GT UNINET กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในเครือข่าย IMT - GT UNINET–STEM และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายระยะเวลาในการส่งผลงาน จากเดิมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2564 กำหนดรับผลงานฉบับสมบูรณ์ จากเดิมในวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียด https://stem.psu.ac.th/schedule/  พร้อมได้ปรับลดค่าลงทะเบียน ดังนี้  https://stem.psu.ac.th/registration/

    โดยหัวข้อหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยมีดังนี้
 • Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning
 • Pedagogical Modes and Applications of STEM Education
 • Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy
 • Curriculum Studies and Development Focused STEM Education
 • Industry linkages and partnerships
 • Interdisciplinary Curriculum Development
 • Other related topics to STEM education
นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
 1. Professor Dr.Valentina Dagiene, University in Vilnius, Lithuania
 2. Associate Professor Dr. Hizir, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
 3. Professor Dr.Dato’ Noraini Idris National STEM Movement, Malaysia
 4. Dr.Mechai Viravaidya The founder, The Population & Community Development Association, Thailand
 5. Mr.Miroslav Kostecki Pro-Vice Chancellor Central University of Bamenda (CUIBA) Technology Transfer CTO STEMSEL Foundation Inc, Australia
 6. Professor Dr. Jintavee Khlaisang Chulalongkorn University Vice president, Thailand Association for Educational Communication and Technology
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : Ms. Chongchit Ratyot, International Affairs Officer, PSU Tel : +66 81 598 8871, +66 7428 2253 หรือที่ E-mail : stem2021@g.psu.ac.th Website : https://stem.psu.ac.th