ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 รายละ 5,000 บาท
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา ทุกวิทยาเขต ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 รายละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดและกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีประกาศมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ประกาศเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_230864.pdf