ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ลงนามส่งเสริมและพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมเสวนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจระหว่างการระบาด และภายหลังการระบาดของโควิด – 19 ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ในงาน “Thailand National City Talks ครั้งที่ 10 และลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทย ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และนายฐาปนา บัณยประวิตร เลขานุการคณะกรรมการกฎบัตรไทยและนายกสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานสักขีพยาน โดยลงนามออนไลน์ ผ่านระบบ Webex ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 64    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Hub ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภาพรวม    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี โดยทำงานผ่านเครือข่าย PSU system อย่างเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และดิจิทัล รวมทั้งมีองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน    ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ไม่ใช่แค่ห้วงวิกฤตโควิด – 19 แต่ยังรวมถึงภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้ว เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานที่ท้าทายในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นองค์กรหนึ่งของภาคใต้และประเทศ มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยวิชาการ และร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วนให้ประสบความสำเร็จ เป็นอนาคตใหม่ของประเทศไทยและพื้นที่อันดามันอีกด้วย