ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICMSA 2021 หมดเขตส่งผลงาน 31 ส.ค. นี้
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เครือข่าย IMT-GT UNINET จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 17th ICMSA 2021 : International Conference on Mathematics, Statistics and their Applications” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ และการนำศาสตร์คณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ และเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ กำหนดส่ง Abstract  Submission ภายใน 31 สิงหาคม 2564 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ https://icmsa2021.psu.ac.th/ หรือ สอบถามข้อมูลที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี โทร. 073-313928-45 ต่อ 1890