ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ยกระดับความเป็นนานาชาติและดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ภายใต้โครงการ “พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย” (Reinventing University System) มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยในปี 2563 - 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยดำเนินการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่

    ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2 สิ่งที่สำคัญทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต นั่นคือ ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล ดังนั้น 2 สิ่งนี้จึงเป็นบทบาทหลักในการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติผ่าน 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย

1. โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรองรับระดับนานาชาติ (Leveraging to international Accreditation) โดยคัดเลือกหลักสูตรเด่นที่นานาชาติยอมรับและพยายามให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และการขับเคลื่อนเรื่อง Dual / Double / Joint Degree ให้มากขึ้น 

2. โครงการ PSU Open Mobility เป็นโครงการใหญ่ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ Virtual exchange, Virtual visiting professor, International Virtual seminar และ World Class Self Learning (MOOC) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ในทุกวิทยาเขต การจัดสัมมนาออนไลน์แก่นักศึกษา โดยเชิญอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆ ของโลกได้ 3. โครงการการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล (Reinventing Global Visibility) โครงการนี้เป็นโครงการที่พยายามสร้างการรับรู้แก่มหาวิทยาลัย โดยการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลก เช่น QS Asia-Pacific Professional Leaders in Education (QS-APPLE) Conference and Exhibition โดยจัดการประชุมร่วมกับพันธมิตรระดับโลก 

4. โครงการความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย : ส่งเสริมศักยภาพพลเมืองโลกเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย (Internationalization at Home : Enhancing Global Competency for innovation creativity and research) โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติแก่นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงปรับรูปแบบจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยผนวกกับรายวิชา และเลือกบางกิจกรรมที่ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ    และขับเคลื่อนด้านดิจิทัลผ่านโครงการ “วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนากำลังคนรวมไปถึงองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในหลากหลายด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท โดยเปิดหลักสูตร Data Science ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน โดยทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดกำลังจะมีบัณฑิตคนแรกในหลักสูตรนี้    "มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้การดำเนินงานภายใต้โครงการ Reinventing University System เพื่อให้นักศึกษาสงขลานครินทร์จะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุด มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนนักศึกษาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเอง อีกกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คืออาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจ้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถสูงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วประมาณ 40 คน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รวมทั้งอาจารย์ยังสามารถเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้ อีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านภาษาและเทคโนโลยีอีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง กล่าวทิ้งท้าย