ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ CPF นำองค์ความรู้ภาคธุรกิจสู่นักศึกษา พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร” กับ CPF เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young  Agribusiness Entrepreneurs) โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส CPF เป็นประธานในพิธี  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานบริหาร CPF ร่วมลงนาม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา ม.อ. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร CPF และนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก CPF ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64    ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพของภาคเกษตร และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้นักศึกษามาโดยตลอด นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลกอย่าง CPF ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย ส่งทั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน ตลอดจนมีสถานที่จริงให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก การลงนามในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพเยาวชน เน้นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในการสร้างฐานทางเศรษฐกิจ บูรณาการความรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งความร่วมมือกับ CPF เป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการมาตลอดใสเรื่อง food security job security และ health security ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง     ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานบริหาร CPF กล่าวว่า CPF เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่มีห่วงโซ่การผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือ Feed-Farm-Food ไปจนถึง Retail โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” และมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย การลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงเกษตร ด้านการวิจัยพัฒนาในทุกส่วนงานของธุรกิจเกษตรครบวงจร ทั้ง Feed- Farm และ Food ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตวน้ำ ตลอดจนพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไปจนถึงการเพิ่มพูนทักษะการเป็นเจ้าของกิจการด้านการเกษตร หรือ Young Agribusiness Entrepreneurs เพื่อมุ่งสร้างเยาวชนภาคเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และการบ่มเพาะความพร้อมในการเป็นเจ้าของกิจการภาคเกษตรของเยาวชน 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการออกแบบกรอบการทำงานและจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นระบบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยออกแบบหลักสูตรรูปแบบใหม่ชื่อ Young Agri-business Entrepreneurs ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้จากผู้ชำนาญการในแต่ละด้านของ CPF 

2. ด้านการพัฒนาการวิจัย โดยต่อยอดจากการวิจัย จัดทำโครงการต่อเนื่องในด้านอาหารและอาหารสัตว์ เช่น โครงการไก่เบตงครบวงจร แพะเนื้อ แพะนม ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด และกาแฟ เป็นต้น 

3. ด้านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ CPF in your Area ที่นำโมเดลธุรกิจห้าดาวให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย และการจัด Alumni Panelist เพื่อนำผู้บริหาร CPF ที่เป็นศิษย์เก่า ร่วมให้ความรู้หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ตลอดจนการจัดวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของ CPF เช่น ด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมไอที และด้านธุรกิจ