ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จาก บ.มาสเตอร์แล็บส์ฯ ผลงานนักวิจัย ม.อ. ร่วมกับเอกชน
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ รับมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส จากบริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลงานนวัตกรรมที่คิดค้นโดยนักวิจัย ม.อ. เพื่อนำไปช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส จากบริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณนำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ คุณโด่งสยาม โสมาภา ผู้จัดการทั่วไป และคุณคุณานันท์ ทยายุทธ ที่ปรึกษาบริษัท ร่วมส่งมอบ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 64    สำหรับเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัสเป็นผลงานวิจัยของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเครื่องต้นแบบเพื่อให้ผลิตกรดไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการผลิต “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA” เพื่อสร้างกรดไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และโรคได้ ทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยสูง โดยอาศัยน้ำและเกลือผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะ เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19    และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์บริจาคเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น kkw2020 และ KKW-3 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 1,025,000 บาท เพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆ และในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในการสร้างเครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้องค์ความรู้ทางเคมีในการคิดค้น เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำความรู้ของงานวิจัยมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวาง มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนในการนำองค์ความรู้มาใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม ดังปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”    คุณนำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ดีใจที่สามารถนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ให้การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และในอนาคตยังคงทำงานร่วมกับ ม.อ. อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA แก่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบ ติดตั้ง ณ อาคารจัดการสารเคมี เพื่อผลิตและแจกจ่ายไปยังชุมชนและหน่วยงานต่างๆ    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ส่งมอบแก่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบ ติดตั้ง ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ส่งมอบแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีดร.ธวัทชัย สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ รับมอบ ติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี และโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดตรัง