ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
    
    Prince of Songkla University announces the postponement of the Commencement Ceremony for graduates of Prince of Songkla University, Academic Year 2020. Exact date and time will be announced later.