ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิทยาการจัดการ ม.อ. อบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” ออนไลน์
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-26 สิงหาคม 2564 แก่กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวนกว่า 100 คน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564