ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบโล่แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ปี 2562
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในการประชุม ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 มีจำนวน 6 ราย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน ได้แก่ นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ นายมนูญ อ่องทวีสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี