ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมรับฟังรายการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังรายการ "สนทนาประสาฟิกฮ์" ตอนที่ 1 "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาฟิกฮ์" วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.30 น.

วิทยากรประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษา และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม (ผู้ดำเนินรายการ) เลขานุการ สาขาวิชากฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
    สามารถติดตามรับชมผ่าน Facebook Live : สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Halal Institute - PSU