ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ส.ค. - ก.ย. 64
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โครงการอบรมในเวลาราชการ (อบรมวันจันทร์-วันศุกร์) อบรมแบบ Online สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom

โดยรายการหลักสูตรฝึกอบรม มีดังนี้
1. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/64 
อบรม 5-6 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง) 

2. Infographic Presentation with PowerPoint รุ่นที่ 2/64 
อบรม 5-6 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง) 

3. PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 2/64 
อบรม 19-20 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง) 

4. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/64 
อบรม 2-3 ก.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

    ดูรายละเอียดหลักสูตร ค่าลงทะเบียน และสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th
(มีเปิดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลากหลายหลักสูตร มีทั้งโครงการอบรมในเวลา-นอกเวลาราชการ)

    ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรรับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ  
[หลักสูตรอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้]

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115) เว็บไซต์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://diis.psu.ac.th
เพจเฟซบุ๊กสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://www.facebook.com/PSUDIIS

    นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดกลุ่มฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ รวมถึงนักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้ 

หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม